Գլխավոր էջ

Ընդունելության հարցաշարեր

 

Գիտական հաստատություն Թվանիշ Մասնագիտություն Հարցաշար
Մեխանիկայի ինստիտուտ Ա.02.04 Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա
Մաթեմատիկայի ինստիտուտ   Ա.01.01 Մաթեմատիկական անալիզ
Ա.01.02 Դիֆերենցիալ հավասարումներ
Ա.01.03 Մաթեմատիկական ֆիզիկա
Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների  ինստիտուտ  Ե.13.04 Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի
մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում
Ե.13.05 Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ
Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ  Ա.04.05 Օպտիկա
Ա.04.07 Կոնդեսացված վիճակի ֆիզիկա
Ա.04.21 Լազերային  ֆիզիկա
Ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ Բ.00.01 Անօրգանական նյութերի տեխնոլոգիա
Բուսաբանության  ինստիտուտ Գ.00.05 Բուսաբանություն
Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ Գ.00.09 Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա
Հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտ Գ.00.14 Կենսատեխնոլոգիա
Էկոլոգոնոոսֆերային հետազոտության կենտրոն ԻԴ.04.01 Երկրաբնապահպանություն
Երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ ԻԴ.01.08 Երկրաֆիզիկա, օգտակար հանածոների որոնման երկրաֆիզիկական մեթոդներ
Պատմության ինստիտուտ  Է.00.05 Պատմագրություն,աղբյուրագիտություն (հին և միջնադարյան հայոց պատմություն)
Է.00.01 Հայոց պատմություն  
Արևելագիտության ինստիտուտ  Է.00.02 Համաշխարհային պատմություն, միջազգային հարաբերություններ
Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ  Է.00.04 Ազգագրություն (ազգաբանություն)
Է.00.03 Հնագիտություն
Ժ.01.05 Բանահյուսություն
Լեզվի ինստիտուտ Ժ.02.01 Հայոց լեզու
Ժ.02.02 Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն
Գրականության ինստիտուտ Ժ.01.08 Գրականության և բանահյուսության տեքստաբանություն
Ժ.01.07 Արտասահմանյան գրականություն
Արվեստի ինստիտուտ ԺԷ.00.03 Կերպարվեստ, դեկորատիվ և կիրառական արվեստ,դիզայն
ԺԷ.00.02 Երաժշտական արվեստ
ԺԸ.00.01 Ճարտարապետություն
Տնտեսագիտության ինստիտուտ  Ը.00.02 Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.03 Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Փիլիսոփայության,սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ  ԺԲ.00.01 Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, իրավական ուսմունքների  պատմություն
ԻԲ.00.01 Սոցիոլոգիա
ԻԳ.00.02 Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ
Թ.00.02 Փիլիսոփայության պատմություն
Բյուրականի աստղադիտարան Ա.03.02 Աստղաֆիզիկա
ՀՀ ՀԱԱ ԳԿՄԿ տնտեսագիտության ամբիոն Ը.00.02 Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում