Գլխավոր էջ

Ընդունելության հարցաշարեր

 

Գիտական հաստատություն Թվանիշ Մասնագիտություն Հարցաշար
Մեխանիկայի ինստիտուտ Ա.02.01 Տեսական մեխանիկա
Մաթեմատիկայի ինստիտուտ   Ա.01.05 Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն
Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների  ինստիտուտ  Ե.13.04 Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի
մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում
Ե.13.05 Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ
Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ  Ա.04.07 Կոնդեսացված վիճակի ֆիզիկա
Ա.04.21 Լազերային  ֆիզիկա
Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ Ա.04.07 Կոնդեսացված վիճակի ֆիզիկա
Ա.04.07 Ակուստիկա
Ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ Բ.00.01 Անօրգանական քիմիա
Բուսաբանության  ինստիտուտ Գ.00.05 Բուսաբանություն, սնկաբան. Էկոլոգիա
«Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ Գ.00.07 Միկրոբիոլոգիա.կենսատեխնոլոգիա
Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ Գ.00.09 Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա
Հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտ Գ.00.07 Միկրոբիոլոգիա.կենսատեխնոլոգիա
Էկոլոգոնոոսֆերային հետազոտության կենտրոն ԻԴ.04.01 Երկրաբնապահպանություն
Երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ ԻԴ.01.08 Երկրաֆիզիկա, օգտակար հանածոների որոնման երկրաֆիզիկական մեթոդներ
Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ ԻԴ.01.01 Ընդհանուր երկրաբանություն
Պատմության ինստիտուտ  Է.00.01 Հայոց պատմություն
Է.00.02 Համաշխարհային պատմություն  
Արևելագիտության ինստիտուտ  Է.00.02 Համաշխարհային պատմություն, միջազգային հարաբերություններ
Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ  Է.00.04 Ազգագրություն
Է.00.03 Հնագիտություն
Լեզվի ինստիտուտ Ժ.02.01 Հայոց լեզու
Գրականության ինստիտուտ Ժ.01.01 Հայ դասական գրականություն
Արվեստի ինստիտուտ ԺԷ.00.01 Թատերական արվեստ, կինոարվեստ, հեռուստատեսություն
ԺԷ.00.02 Երաժշտական արվեստ
Տնտեսագիտության ինստիտուտ  Ը.00.02 Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.03 Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Փիլիսոփայության,սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ  ԺԲ.00.01 Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, իրավական ուսմունքների  պատմություն
ԺԲ.00.02 Հանրային իրավունք
Թ.00.01 Փիլիսոփայություն
Բյուրականի աստղադիտարան Ա.03.02 Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն
ՀՀ ՀԱԱ ԳԿՄԿ տնտեսագիտության ամբիոն Ը.00.02 Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Կենսաքիմիայի ինստիտուտ Գ.00.04 Կենսաքիմիա
Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ Ա.04.03 Ռադիոֆիզիկա
Ա.04.10 Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա  
Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի ԳԿ Գ.00.08 Կենդանաբանություն, մակաբուծաբանություն, Էկոլոգիա