Գլխավոր էջ

Գիտական խորհուրդ

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ (այսուհետ` Կենտրոն) գիտական խորհուրդը Կենտրոնի տնօրենի նախագահությամբ գործող մարմին է, որը համակարգում և կարգավորում է Կենտրոնի ուսումնամեթոդական  և գիտահետազոտական գործունեությունը:
Կենտրոնի գիտական խորհուրդը իրականացնում է իր գործունեությունը հերթական և արտահերթ նիստերի միջոցով: Գիտական խորհրդի գործունեության կարգը սահմանվում է գիտական խորհրդի կանոնակարգով:
Կենտրոնի գիտական խորհուրդը մշակում է մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի ընդունելության կանոնները, քննարկում է Կենտրոնի ուսումնական մասնագիտությունների անվանացուցակները, հաստատում է Կենտրոնի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի հաստիքացուցակը, շնորհում է դոցենտի և պրոֆեսորի գիտական կոչումներ, քննարկում է Կենտրոնի միջազգային համագործակցության ծրագրերը, ներկայացնում է նոր մասնագիտությունների գծով կրթական ծրագրեր իրականացնելու վերաբերյալ առաջարկություններ կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմին, քննարկում է Կենտրոնի գիտական գործունեության ուղղությունները, լսում է հաղորդումներ Կենտրոնում կատարվող գիտահետազոտական և ուսումնական աշխատանքների արդյունքների մասին, քննարկում և հաստատում է Կենտրոնի գործունեությանն առնչվող իրավական ակտերի նախագծեր, չափորոշիչներ, կանոնակարգեր:
Կենտրոնի գիտական խորհրդի անդամների ընդհանուր թիվը 15 է: Գիտական խորհրդի կազմը հաստատում է ՀՀ ԳԱԱ նախագահությունը: Գիտական խորհրդի նիստը համարվում է իրավազոր, եթե դրան մասնակցում է գիտական խորհրդի անդամների առնվազն 2/3-ը: Որոշումները ընդունվում են խորհրդի նիստին մասնակցած անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, եթե գիտական խորհուրդը դրա մասին այլ որոշում չի ընդունել:

ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի գիտական խորհրդի կազմը
 

Սարգսյան Ալբերտ

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ տնօրեն, ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Միրզոյան Արամ

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ փոխտնօրեն, տեխ. գիտ. թեկնածու

Զարգարյան Երջանիկ

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ ուս. մաս պետ, ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու

Հակոբյան Նաիրա

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ դեկան, հոգ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Շահինյան Արամ

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ գիտական մասի ղեկավար, ակադեմիկոս

Մելքոնյան Աշոտ

ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ. տնօրեն, ակադեմիկոս

Խառատյան Ալբերտ

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ

Քոչարյան Տիգրան

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ քաղ. ամբիոնի վարիչ, քաղ. գիտ. դոկտոր

Հարությունյան Մանուկ

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ փիլ. ամբիոնի վարիչ, փիլ. գիտ. դոկտոր

Զարգարյան Տիգրան

ՀՀ ԳԱԱ  հիմնարար գրադարանի գիտական ղեկավար, տեխ. գիտ. թեկնածու

Սահակյան Վլադիմիր

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ ինֆորմատիկայի ամբիոնի վարիչ, տեխ. գիտ. թեկնածու

Բաբայան Սիմոն

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ իրավագիտության ամբիոնի վարիչ, իրավ. գիտ. թեկնածու

Մխիթարյան Ատոմ

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ գիտքարտուղար, ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու

Հակոբյան Ռոման

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ կառավարման ամբիոնի մագիստրանտ

Հերգնյան Մարիամ

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ հոգեբանության ամբիոնի մագիստրանտ