Գլխավոր էջ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժին

Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի (այսուհետ՝ ԳԿՄԿ) Տեղեկատվական  տեխնոլոգիաների  բաժինը ԳԿՄԿ  կառուցվածքային  ստորաբաժանումներից է:
Բաժնի  գործունեության  նպատակն  է՝  ԳԿՄԿ  ուսումնական  գործընթացն  ապահովելու  համար  տեղեկատվական  տեխնոլոգիաների, համակարգիչների, սերվերների, համակարգչային  սարքավորումների, տեղային  և  ինտերնետ  ցանցի, ուսումնատեխնիկական  միջոցների  սպասարկումն  ու  արդիականացումը, ինչպես  նաև  տեղեկատվական-կրթական  և  վեբ  տեխնոլոգիաների  զարգացումն  ու  սպասարկումը:

Բաժնի խնդիրներն ու գործառույթներն են `

 • համակարգիչների  և  ծրագրային  փաթեթների  անխափան  և  արդյունավետ  աշխատանքի  կազմակերպումը,
 • համակարգիչների  և  համակարգչային  ու  էլեկտրոնային  սարքավորումների    պարբերական  ստուգումը  և  կենտրոնի  հնարավորության  սահմաններում  հայտնաբերված  անսարքությունների  վերացումը,
 • տեղային  համակարգչային  ցանցի  ղեկավարումը  և  ընդլայնումը,
 • ԳԿՄԿ կայքի կառավարումն ու բարելավումը,
 • էլեկտրոնային ուսուցման համակարգի կառավարումը,
 • ուսանողների գնահատման էլեկտրոնային համակարգի կառավարումը,
 • կենտրոնի տեղեկատվական համակարգերի միասնական շահագործումը և ինտեգրման աշխատանքների կատարումը, նոր ծրագրերի ու համակարգերի մշակումը և ներդրումը,
 • կենտրոնի էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության   համակարգի կառավարումը,
 • տեղեկատվական  նոր  կրթական  տեխնոլոգիաների  ուսումնասիրումը  և ներդրումը,
 • ԳԿՄԿ  սերվերների  կառավարումը  և  բարելավումը,  սերվերներում տեղադրված տարբեր ծրագրային փաթեթների ու տվյալների արխիվացումն ու պահպանումը,
 • տեղային  համակարգչային  ցանցի  անվտանգության  ապահովումը,
 • ինտերնետ կապի ապահովումը,
 • անցագրային հսկողության ավտոմատացված համակարգերի շահագործումը և սպասարկումը,
 • կենտրոնում վեբ տեխնոլոգիաների, կայքերի կառավարման և էլեկտրոնային կառավարման ու գնահատման համակարգերի զարգացման աջակցությունը և այլն:


Բաժնի աշխատակազմը

Արմեն Եղոյան
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
բաժնի պետ

Հեռ.՝ (+374 10) 568183 (367)
Էլ-փոստ՝ armen.yeghoyan@isec.am
   


Աննա Կոստանյան

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
բաժնի գլխավոր մասնագետ

Հեռ.՝ (+374 60) 623596
Էլ-փոստ՝ anna.kostanyan@isec.am
   
Հայկ Նորավյան
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների

բաժնի համակարգչային օպերատոր
Հեռ.՝ (+374 60) 623520
Էլ-փոստ՝ hayk.noravyan@isec.am

Կոնտակտներ 
(+374 60) 623596

 itdep@isec.am


Փաստաթղթեր

ՏՏ ծառայություններ

Հարցումներ