Գլխավոր էջ

Կանոնակարգեր

1. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի տնօրենության կանոնակարգ
2. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի մագիստրատուրայի ընդունելության կարգ
3. ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ կրեդիտային համակարգով առկա ուսուցմամբ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգ
4. ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ կրեդիտային համակարգով հեռակա ուսուցմամբ գործընթացի կազմակերպման կարգ
5. ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ կրեդիտային համակարգով հեռավար ուսուցման ձևով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգ
6. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցման (լրիվ կամ մասնակի զեղչի) և փոխատեղման մասին կարգ
7. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ամբիոնների ձևավորման, գործունեության և ամբիոնների վարիչների ընտրության կանոնակարգ  
8. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի գիտական խորհրդի գործունեության կանոնակարգ
9. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ներքին կարգապահական կանոնները
10. ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի առարկայական նկարագրի մշակման ռազմավարություն
11. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի պրոֆեսորադսախոսական կազմի ձևավորման կարգ
12. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի պրոֆեսորադսախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման
13. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ամբիոնների գործունեության որակի գնահատման կարգ
14. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ասպիրանտուրայի ընդունելության, դոկտորանտուրայի և հայցորդության ձևակերպման կանոնակարգ
15. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի կրթական ծրագրերի հաստատման (արտոնման) կարգ
16. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի հանրային կապերի հայեցակարգ
17. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի պրակտիկայի կազմակերպման կարգ
18. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի կրթական ծրագրերի ընթացիկ մոնիթորինգի (մշտադիտարկման) և պարբերական վերանայման կարգ
19. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնում մագիստրոսի կրթական ծրագրով մագիստրոսական թեզերի իրականացման և գնահատման կարգ
20. Օտարերկրյա և սփյուռքահայ քաղաքացիների ընդունելության կազմակերպման կարգ
21. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի կառավարման մարմինների էթիկայի կանոնագիրք

22.

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի դասընթացների դասալսման ընթացակարգ

23.

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ակադեմիական ազնվության հայեցակարգ

24.

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ուսանողների վարչական աշխատակազմին դիմելու ընթացակարգերի և մեխանիզմների մասին կանոնակարգ

25.

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ գործավարության և փաստաթղթաշրջանառության կարգ

26.

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ առաքելության, ռազմավարական ծրագրի նպատակի և խնդիրների իրականացման արդյունքների գնահատման առանցքային ցուցիչների (ԳԱՑ) համակարգը

27.

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ ներքին և արտաքին շահակիցների ներգրավման և հետադարձ կապի քաղաքականությունը

28.

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի կառավարման և վարչարարության քաղաքականություն 

29. 

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ ֆինանսական պլանավորման և կառավարման քաղաքականություն

30.

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ ֆինանսական միջոցներին համապատասխան կենտրոնի գործունության պլանավորման և մշտադիտարկման կարգ

31.

Հետազոտության արդյունքների ապրանքայնացման հայեցակարգ

32.

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի հետազոտության արդյունքների հանրայնացման, իրազեկման և ապրանքայնացման կարգ

33.

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի հետազոտական գործունեության և ուսումնական գործընթացի փոխկապակցման մեխանիզմները

34.

Հետազոտական գործունեության արդյունքների վրա հիմնված գիտաշխատողների խրախուսման համար վճարող լրավճարների հաշվարկման և վճարման կարգ

35.

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնում հետազոտական աշխատանքների արդյունքների վավերացման մեխանիզմներ

36.

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի գիտական հետազոտությունների խթանմանն ուղղված քաղաքականություն

37.

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի գիտահետազոտական աշխատանքների գնահատման կարգ

38.

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի բենչմարքինգի (համեմատական վերլուծության) քաղաքականություն

39.

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի պատվավոր կոչումների և պարգևների շնորհման կանոնակարգ

40․

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի աշխատողների օտարերկրյա գործուղումները ձևակերպելու կանոնակարգ

41.

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ներառական կրթության հայեցակարգ


Նորությունների օրացույց


Հեռավար ուսուցում

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի հեռավար ուսուցման հարթակ

Գոհունակության հարցում

ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի պաշտոնական կայքի վերաբերյալ գոհունակության հարցում