Գլխավոր էջ

Կանոնակարգեր

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ մագիստրատուրայի առկա ուսուցմամբ ընդունելության կանոնակարգ 
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցմամբ ընդունելության կանոնակարգ
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ կրեդիտային համակարգով առկա ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգ
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ կրեդիտային համակարգով հեռակա ուսուցմամբ գործընթացի կազմակերպման կարգ
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ուսանողական նպաստների հատկացման մասին կանոնակարգ
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ամբիոնների ձևավորման, գործունեության և ամբիոնների վարիչների ընտրության կանոնակարգ  
ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի որակի ապահովման մշտական հանձնաժողովի աշխատակարգ
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի գիտական խորհրդի գործունեության կանոնակարգ
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ներքին կարգապահական կանոնները
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի կիրառական հոգեբանության կենտրոնի կանոնադրություն
ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի առարկայական նկարագրի մշակման ռազմավարություն
Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ձևավորման կանոնակարգ
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի վերապատրաստումների և մասնագիտական որակավորումների բարձրացման կանոնակարգ
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի 
շրջանավարտների կողմից կրթական ծրագրի հարցում-գնահատման կանոնակարգ
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնում դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական հարցման կանոնակարգ
ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ասպիրանտուրայի բաժնի գործունեության կանոնադրություն
ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի կրթության որակի ապահովման բաժնի կանոնադրություն
ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի արտաքին կապերի բաժնի կանոնադրություն
ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի կանոնադրություն
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի շրջանավարտների հետ կապի և զբաղվածության բաժնի կանոնակարգ
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի գործատուների կողմից շրջանավարտների վերաբերյալ գոհունակության հարցման կարգ
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ամբիոնների գործունեության որակի գնահատման կարգ
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ասպիրանտուրայի ընդունելության, դոկտորանտուրայի և հայցորդության ձևակերպման կանոնակարգ
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ուսումնամեթոդական մասի գործունեության կանոնակարգ
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի դեկանատի գործունեության կանոնակարգ
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի կրթական ծրագրերի հաստատման (արտոնման) կարգ
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի հանրային կապերի հայեցակարգ
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի պրակտիկայի կազմակերպման կարգ
ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի կրթական ծրագրերի ընթացիկ մոնիթորինգի (մշտադիտարկման) և պարբերական վերանայման կարգ
ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնում մագիստրոսական կրթական ծրագրով մագիստրոսական թեզերի իրականացման կարգ 
Օտարերկրյա և սփյուռքահայ քաղաքացիների ընդունելության կազմակերպման կարգ
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի էթիկայի կանոնագիրք

ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի դասընթացների դասալսման ընթացակարգ

ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ուսանողների կրթական կարիքների բացահայտմանն ուղղված ուսանողական հարցման ընթացակարգ

ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի լրացուցիչ կրթական և խորհրդատվական ծառայությունների գնահատման ընթացակարգ

ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ակադեմիական ազնվության հայեցակարգ

ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ուսանողների վարչական աշխատակազմին դիմելու ընթացակարգերի և մեխանիզմների մասին կանոնակարգ

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ հետզոտական ռազմավարություն /2019-2023/

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ գործավարության և փաստաթղթաշրջանառության կարգ


Նորությունների օրացույց


Հեռավար ուսուցում

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի հեռավար ուսուցման հարթակ