Գլխավոր էջ

Օտարերկրյա ուսանողներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ
ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

1. Օտարերկրացիները, որոնք ցանկանում են սովորել ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ասպիրանտական համակարգում, պետք է ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը.
 • Հարցաթերթիկ 
 • Դիմում՝ հասցեագրված Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարին, որի մեջ պետք է նշվի ընտրված մասնագիտությունը և ուսումնական հաստատությունը։
 • Ինքնակենսագրություն։
 • Համապատասխան կրթության վկայականի պատճենը, նշելով ուսումնասիրված առարկաները և հանձնված պետական քննությունների գնահատականները /նիշերը/։
 • Բժշկական եզրակացություն ընդհանուր առողջական վիճակի վերաբերյալ։ Սույն տեղեկանքը կարող է տրված լինել նաև Հայաստանի Հանրապետության բժշկական կազմակերպությունների կողմից։
 • Անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի բոլոր էջերի պատճենները։
 • 3 X 4 սմ չափսի 4 լուսանկար։
 • Ասպիրանտուրա ընդունվել ցանկացողները լրացուցիչ ներկայացնում են ռեֆերատ կամ հրատարակված աշխատությունների պաշտոնապես հաստատված ցանկը, նշելով հրատարակման թիվը և վայրը, 2-3 հրատարակումների պատճենները։
2. Ներկայացված դիմումը կարող է մերժվել, եթե 5-րդ կետում նշված փաստաթղթերից
որևէ մեկը պատշաճ կերպով չի ներկայացվել կամ փաստաթղթերը սահմանված ժամկետում
չեն ամբողջացվել։

3. Փաստաթղթերը և ռեֆերատները ներկայացվում են հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն   լեզուներով։

4. Բուհական և հետբուհական մասնագիտական կրթության համար ընդունելությունը կատարվում է հուլիսի առաջին տասնօրյակից մինչև օգոստոսի վերջին տասնօրյակն ընկած ժամանակահատվածում։

5. Բացի այդ, ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ասպիրանտական համակարգում ուսանել ցանկացողները Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական կենտրոն ներկայացնում են նշված փաստաթղթերը իրենց օտարերկրյա որակավորման գնահատման և ճանաչման համար. 

6. Օտարերկրացիները, որոնք ցանկանում են ուսանել ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ասպիրանտական համակարգում անգլերեն լեզվով, պետք է ներկայացնեն IELTS կամ TOEFL քննությունների հավաստագրեր: Ստորին անցումային շեմերն են`

   
 • TOEFL IBT   - 61
 • IELTS – 5.5

Հայաստանի Հանրապետության ուսումնական հաստատություններում
օտարերկրացիների ընդունելության կանոններ
 
 
Օտարերկրյա ասպիրանտների պայմանագիր