Գլխավոր էջ

Լեզվաբանության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ՝
Մերի Արթուրի Սարգսյան,
բանասիրական գիտությունների թեկնածու


ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի լեզվաբանության ամբիոնը հիմնադրվել է 2018 թվականին: Ամբիոնի հիմնադրումը պայմանավորված էր հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում և կրթության համակարգի տարբեր աստիճաններում լեզվաբանության բնագավառի որակյալ կադրեր պատրաստելու անհրաժեշտությամբ:

 

 

 


Ամբիոնի խնդիրներն են՝

«Ընդհանուր և հայ լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ պատրաստել բարձր որակավորում ունեցող մագիստրոսներ, մշակել կադրերի պատրաստման ժամանակակից մեթոդներ, լեզվաբանության բնագավառում իրականացնելգիտական, ուսումնամեթոդական և գիտամանկավարժական հետազոտություններ, նպաստել մասնագիտական ոլորտում միջազգային գիտակրթական համագործակցությանը: «Ընդհանուր և հայ լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ կրթական այս ծրագրի նպատակն է պատրաստել ժամանակի պահանջներին համապատասխան մասնագետներ, որոնք պետք է ունենան ոչ միայն տեսական գիտելիքներ, այլև կարողանան իրենց գիտելիքները կիրառել գործնականում: Ծրագիրն ընդգրկում է երկու հիմնական ուղղություն՝ բուն լեզվաբանական (ընդհանուր, տիպաբանական, համեմատական, կիրառական ևն) և լեզվի տարբերակային դրսևորման (ժամանակակից երկճյուղ գրական հայերեն, միջին հայերեն, գրաբար, բարբառագիտություն):
Ամբիոնում դասավանդում են կրթության և գիտության ասպարեզում բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ: Դասավանդվում են լեզվաբանական տարաբնույթ առարկաներ, որոնք ընդգկում են լեզվաբանության տարբեր բնագավառները, մատուցվում են գիտության նորագույն նվաճումները, կիրառվում են արտասահմանյան փորձն ու մեթոդները:
«Ընդհանուր և հայ լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ մագիստրոսական այս ծրագիրը ուսանողին հնարավորություն կտա անկախ աշխատելու և' տեսական, և' կիրառական ասպարեզներում, ինչպես նաև իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական, կրթական, մշակութային, հրատարակչական ոլորտներում: Ուսանողը հնարավորություն կստանա ուսումը շարունակելու բարձրագույն կրթության երրորդ մակարդակում` ասպիրանտուրայում` ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն, հայոց լեզու մասնագիտություններով:

 


Մասնագիտացումը՝  լեզվաբանություն


Գիտահետազոտական աշխատանքները

Վերջին հինգ տարիներին ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը հրատարակել է գիտական և ուսումնամեթոդական շուրջ քսան աշխատություն և հարյուր հիսուն գիտական հոդված: Ամբիոնի վարիչ Մերի Սարգսյանը ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ է, 2014 թվականից ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի «Լեզու և լեզվաբանություն» գիտական հանդեսի պատասխանատու քարտուղարն է. հանդեսն ընդգրկված է ԲՈՀ-ի հաստատած «Ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների ցուցակում»: 2017 թվականից  նաև Էկոլեզվաբանների միջազգային խորհրդի (The International Ecolinguistics Association) անդամ է:
Ամբիոնի դասախոսներն ակտիվորեն մասնակցում են հանրապետական և միջազգային տարբեր գիտաժողովների, սերտ շփումների մեջ են արտերկրի գիտնականների հետ, գիտական լայն հանրությանն են ներկայացնում իրականացրած գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքները, ակտիվորեն մասնակցում են հանրապետությունում լեզվա­քաղա­քական խնդիրների արծարծման, մշակման գործընթացներին:


 Ամբիոնի աշխատակազմը՝

Մերի Սարգսյան բանասիրական գիտությունների թեկնածու
Լավրենտի Հովհաննիսյան

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Վազգեն Համբարձումյան
բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Վիկտոր Կատվալյան բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Թաթուլ Ասոյան բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Հակոբ Չոլաքյան պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Նեկտար Սիմոնյան բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Սուսաննա Տիոյան բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Գայանե Մխիթարյան բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Վալենտին Խաչատրյան բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Նարինե Վարդանյան բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Տորք Դալալյան բանասիրական գիտությունների թեկնածու
Լուսինե Ղամոյան բանասիրական գիտությունների թեկնածու
Սոնա Միքայելյան բանասիրական գիտությունների թեկնածու
Ֆրիդա Հակոբյան բանասիրական գիտությունների թեկնածու 

Հեռ.`          (+374 10) 565337

Էլ
փոստ` linguistics@isec.am