Գլխավոր էջ

Արևելագիտության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ՝
Ռոբերտ Պետրոսի Ղազարյան,
պատմական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ

ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի արևելագիտության ամբիոնը հիմնադրվել է 2008 թվականին: Ամբիոնի հիմնադրումը պայմանավորված էր պատմագիտության կարևորագույն ճյուղերից մեկի՝ արևելագիտության բնագավառում որակյալ կադրեր պատրաստելու անհրաժեշտությամբ:


Ամբիոնի խնդիրներն են ՝

«Արևելագիտություն» մասնագիտությամբ պատրաստել բարձր որակավորմամբ մագիստրոսներ, մշակել կադրերի պատրաստման ժամանակակից մեթոդներ, արևելագիտության բնագավառում իրականացնել գիտական, ուսումնամեթոդական և գիտամանկավարժական հետազոտություններ, պատրաստել գիտական կադրեր, նպաստել մասնագիտական ոլորտում միջազգային գիտակրթական համագործակցությանը, կատարելագործել ուսուցման բովանդակությունը, մշակել և հրատարակել դասագրքեր, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ և ուղեցույցներ: Մագիստրատուրայում ուսանելու ընթացքում ուսանողները կստանան խորացված և համակարգված գիտելիք Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրների և ժողովուրդների հին, միջնադարյան, նոր ու նորագույն շրջանների պատմության, մշակույթի, կրոնի վերաբերյալ: Հին Արևելքի պատմության և հինարևելյան դիցաբանության հիմնահարցերը ամբողջական կդարձնեն Մերձավոր և Միջին Արևելքի՝ որպես քաղաքակրթության բնօրրանի մասին ուսանողի պատկերացումները: Ուսանողը նաև խորացված գիտելիք կստանա ժամանակակից Թուրքիայի, Իրանի, Արաբական երկրների, Հարավային Կովկասի պատմության, քաղաքականության, տարածաշրջանային, միջազգային հարաբերությունների կարևորագույն հարցերի վերաբերյալ:

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի «Արևելագիտություն» մասնագիտությամբ մագիստրատուրան հնարավորություն կընձեռի ուսանողին գնահատել պատմական գործընթացների օրինաչափությունները և առանձնահատկությունները Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներում, մեկնաբանել այդ երկրների աշխարհագրական, ժողովրդագրական և հասարակական-քաղաքական բնութագրերը, ինչպես նաև Արևելք-Արևմուտք պատմամշակութային առնչությունները: Ուսանողը կհետազոտի այդ երկրների ժողովուրդների նյութական և հոգևոր մշակույթի հիմնական առանձնահատկությունները, իսլամի և ավանդական այլ կրոնների, դրանց հիմնական ուղղությունների պատմությունը, կհասկանա դրանց դերը հասարակական ինստիտուտների կայացման և գործունեության մեջ: Ուսանողը կարող է անկախ աշխատել և' տեսական, և' կիրառական ասպարեզներում, ունակ կլինի իրականացնելու հետազոտական աշխատանքներ ակադեմիական, կրթական, մշակութային, վերլուծական ոլորտներում: Ուսանողը հնարավորություն կստանա ուսումը շարունակել բարձրագույն կրթության երրորդ մակարդակում` ասպիրանտուրայում` արևելագիտություն, համաշխարհային պատմություն, միջազգային հարաբերություններ մասնագիտություններով: Ամբիոնում դասավանդվող առարկաների ուսուցումն իրականացվում է կրթության, գիտության, հասարակագիտական ոլորտներում բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների կողմից:

Ամբիոնում դասավանդվող առարկաներից են`

Իսլամական քաղաքակրթության ուրվագծեր
Հին արևելյան առասպելաբանություն և դիցաբանություն
Բյուզանդիայի պատմության հիմնահարցեր
Օսմանյան կայսրության պատմության հիմնահարցեր,
Թուրքիայի Հանրապետության պատմության հիմնահարցեր
Ադրբեջանի էթնիկ-կրոնական քարտեզ և քաղաքական երկրագիտություն
Կասպիական տարածաշրջանը միջազգային հարաբերությունների համատեքստում
Ազգային հիմնախնդիրների քաղաքական և սոցիալական ասպեկտները
Էթնոդավանական իրավիճակն Արաբական երկրներում (20-րդ դ. - 21-րդ դ. սկիզբ)
Մերձավոր Արևելքի հին շրջանի պատմության հիմնահարցեր

Կովկասի պատմության հիմնահարցեր
Քրդական հիմնախնդիրը Մերձավոր Արևելքում
Իրանի Իսլամական Հանրապետության հարաբերությունները տարածաշրջանի երկրների հետ
Ժամանակակից Չինաստանի արտաքին քաղաքականության հիմնահարցեր


Մասնագիտացումը՝  արևելագիտություն


Գիտահետազոտական աշխատանքները

Վերջին հինգ տարիներին ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը հրատարակել է գիտական շուրջ երեսուն մենագրություն և ուսումնամեթոդական վեց աշխատություն: Միայն 2017-2021 թվականներին ամբիոնի աշխատակիցները հրատարակել են թվով հարյուրհիսուն գիտական հոդված:
Ամբիոնի վարիչ Ռոբերտ Ղազարյանը ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի տնօրենն է, ինչպես նաև «Բանբեր Արևելագիտության ինստիտուտի» պարբերականի գլխավոր խմբագիրը: 2008 թվականից մինչ օրս, ամբիոնի աշխատակիցները պաշտպանել են դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսություններ: Ամբիոնի դասախոսներն ակտիվորեն մասնակցում են միջազգային տարբեր գիտաժողովների, սերտ շփումների մեջ են արտերկրի գիտնականների հետ, գիտական լայն հանրությանն են ներկայացնում իրականացրած գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքները, վերլուծությունները և այլն:


Ամբիոնի աշխատակազմը՝

Ռոբերտ Ղազարյան պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Ազատ Բոզոյան պատմական գիտությունների դոկտոր
Արաքս Փաշայան պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Գոհար Իսկանդարյան պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Լիլիթ Հարությունյան պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Գոռ Մարգարյան պատմական գիտությունների թեկնածու
Մհեր Սահակյան պատմական գիտությունների թեկնածու
Քրիստինե Մելքոնյան պատմական գիտությունների թեկնածու
Հասմիկ Հմայակյան պատմական գիտությունների թեկնածու
Նազելի Նավասարդյան պատմական գիտությունների թեկնածու
Արտյոմ Տոնոյան բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Գոհար Մխիթարյան պատմական գիտությունների թեկնածու
Անուշ Հովհաննիսյան
ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
Կարոլինա Սահակյան ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող
Տաթևիկ Մանուկյան ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող
Մարգարիտա Մարկոսյան    արևելագիտության ամբիոնի համակարգող

Հեռ.`         (+374 10) 583382


Էլ.
փոստ`
   rghazaryan@orient.sci.am


Տեսադարան՝