Գլխավոր էջ

Դիմորդ

                            ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ
                                 ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԸ
             ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2021-2022 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
                                            ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅՈՒՄ

                 


Մասնագիտությունը

Տարեկան ուսման վարձը
(ՀՀ դրամ)


Հարցաշար
առկա
հեռակա
Պատմություն
350000
-
Միջազգային հարաբերություններ
450000
-
Ընդհանուր և հայ լեզվաբանություն** 350000 300000
Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն
350000
-
Նեյրոֆիզիոլոգիա և տոքսինոլոգիա
350000
-
Հեռահաղորդակցություն
350000
-
Կիրառական սեյսմոլոգիա
300000
-
Երկրաբանություն*
350000
300000
Կիրառական մաթեմատիկա
350000
-
Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա
400000
350000
Հնագիտություն և ազգաբանություն
300000
-
Արևելագիտություն
350000
-
Դեղագիտություն*
450000
-
Կրթության կառավարում*
400000
350000
Սոցիալական մանկավարժություն*
350000
300000
Շրջակա միջավայրի գիտություններ
350000
-
Բնապահպանություն և բնօգտագործում
350000
-
Քաղաքագիտություն
400000
350000
Քաղաքական կառավարում և քաղաքական վերլուծություն*
-
400000
Սոցիալական և քաղաքական հոգեբանություն
350000
300000
Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա
350000
300000
Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)
450000
-
Կառավարում
450000
400000
Հանրային կառավարում*  500000  450000
Հանրային ֆինանսների կառավարում  450000 -   
Գործարար վարչարարություն /կառավարում/* 500000 450000
Զբոսաշրջության կառավարում*
-
400000

Զբոսաշրջություն*

-
400000
Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ
450000
400000
Մաքսային վարչարարություն
-
400000
Իրավագիտություն* 
600000
550000
Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն*
600000
550000
Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ
-
250000

 

Ուսման տևողությունը առկա ուսուցմամբ 2 տարի է, հեռակա ուսուցմամբ՝ 2,5 տարի:

*-ով նշված մասնագիտությունների համար ուսման տևողությունը առկա ուսուցմամբ 1,5 տարի է, իսկ հեռակա ուսուցմամբ՝ 2 տարի:

**- ով նշված մասնագիտությունների համար ուսման տևողությունը և առկա, և հեռակա ուսուցմամբ՝ 2 տարի։

Հայտը լրացնելուց առաջ պետք է ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի մագիստրատուրայի 2021-2022 ուսումնական տարվա ընդունելության կարգին:

Մագիստրատուրայի ընդունելության դիմում-հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել անձամբ (անձամբ ներկայացնելու դեպքում ներկայացնել նաև նշված փաստաթղթերի պատճենները) կամ լրացնել առցանց` https://www.isec.am/online-admission-form, կից ներկայացնելով հետևյալ սքանավորված փաստաթղթերը.

  • բարձրագույն կրթության դիպլոմ,

  • դիպլոմի հավելված (միջուկ),

  • անձնագիր կամ  նույնականացման  քարտ,

  • լուսանկար (3x4 չափի),

  • զինվորական գրքույկ (առկայության պարագայում) կամ կցագրման վկայական,

  • հրատարակված կամ հրատարակման ընդունված գիտական աշխատությունների ցուցակ,

 
Ուշադրություն. Եթե դեռևս չեք ստացել դիպլոմը, ապա դիպլոմի փոխարեն պետք է վերբեռնել տեղեկանք` բուհն ավարտած լինելու վերաբերյալ, իսկ դիպլոմի հավելվածի փոխարեն` ակադեմիական տեղեկագիր բուհից` ամփոփիչ ՄՈԳ-ի (միջին որակական գնահատականի) պարտադիր նշումով:Քննությունը/հարցազրույցը անցկացվելու է ըստ հարցաշարի:


Մագիստրատուրայի դիմում-հայտերի ընդունումը կատարվում է հետևյալ ժամկետներում.


Առկա անվճար համակարգ՝     մինչև հունիսի 25-ը,
Առկա վճարովի համակարգ՝   մինչև օգոստոսի 27-ը,
Հեռակա վճարովի համակարգ՝   մինչև հոկտեմբերի 20-ը:


ՀՀ, ք. Երևան, Մ. Բաղրամյանի պող. 24դ, ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն, 2-րդ հարկ

 տեղեկատու հեռախոս՝   010524812, 060270606:


Ի գիտություն դիմորդների`

ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի մագիստրանտները կարող են մասնակցել Կենտրոնում իրականացվող փոխանակման ծրագրերին:

 

«Զբոսաշրջության կառավարում» և «Զբոսաշրջություն» մագիստրոսական ծրագրերով ուսանող մագիստրանտները ուսումնասիրում են «Amadeus» ծրագիրը (մանրամասները՝ այստեղ):

 


ՀՀ ԳԱԱ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2021-2022 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ

2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ  ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ /ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ/ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ


2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ  ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ /ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ/ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ