Գլխավոր էջ

Դիմորդ

                            ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ
                                 ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԸ
             ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2024-2025 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
                                            ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅՈՒՄ

                 


Կրթական ծրագիր

Տարեկան ուսման վարձը
(ՀՀ դրամ)


Հարցաշար
առկա
հեռակա
Պատմություն
450000
-
Միջազգային հարաբերություններ
550000
-
Ընդհանուր և հայ լեզվաբանություն** 440000 350000
Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն
400000
-
Նեյրոֆիզիոլոգիա և տոքսինոլոգիա
400000
-
Հեռահաղորդակցություն
400000
-
Կիրառական սեյսմոլոգիա
400000
-
Երկրաբանություն**
470000
350000
Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա
550000
440000
Տեղեկատվական համակարգերի մշակում*  
500000
Հնագիտություն և ազգաբանություն
400000
-
Արևելագիտություն
400000
-
Դեղագիտություն*
450000
-
Կրթության կառավարում*
530000
400000
Սոցիալական մանկավարժություն*
480000
360000
Բնապահպանություն և բնօգտագործում
400000
-
Քաղաքագիտություն
500000
-
Քաղաքական կառավարում և քաղաքական վերլուծություն*
-
500000
Սոցիալական և քաղաքական հոգեբանություն
450000
360000
Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա
450000
360000
Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)
600000
-
Կառավարում
550000
440000
Հանրային կառավարում* 670000 500000
Հանրային ֆինանսների կառավարում 600000 -
Գործարար վարչարարություն /կառավարում/* 670000 500000
Զբոսաշրջության կառավարում*
  450000

Զբոսաշրջություն*

-
450000
Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ
550000
440000
Մաքսային վարչարարություն
-
440000
Իրավագիտություն*
800000
600000
Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն*
800000
600000
Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ
-
350000
Ավիատիեզերական սարքաշինություն
600000  -
Կենսաբազմազանության ուսումասիրություն և պահպանություն
400000  -

 

Մասնագիտությունը

 Ուսուցման ձևը
(2 տարի)

Տարեկան ուսման վարձը
(ՀՀ դրամ)

Հարցաշար

Գործարար վարչարարություն

հեռավար

600000


Ուսման տևողությունը առկա ուսուցմամբ 2 տարի է, հեռակա ուսուցմամբ՝ 2,5 տարի:

*-ով նշված մասնագիտությունների համար ուսման տևողությունը առկա ուսուցմամբ 1,5 տարի է, իսկ հեռակա ուսուցմամբ՝ 2 տարի:

**-ով նշված մասնագիտությունների համար ուսման տևողությունը և՛ առկա, և՛ հեռակա ուսուցմամբ՝ 2 տարի։

Հայտը լրացնելուց առաջ պետք է ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի մագիստրատուրայի ընդունելության կարգին:

Մագիստրատուրայի ընդունելության դիմում-հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել անձամբ (ներկայացնել նաև նշված փաստաթղթերի պատճենները) կամ լրացնել առցանց` https://www.isec.am/online-admission-form, կից ներկայացնելով հետևյալ սքանավորված փաստաթղթերը.

 

  • բարձրագույն կրթության դիպլոմ,

  • դիպլոմի հավելված (միջուկ),

  • անձնագիր, սոցիալական քարտ կամ նույնականացման քարտ,

  • 2 լուսանկար (3x4 չափսի),

  • զինվորական գրքույկ (առկայության պարագայում) կամ կցագրման վկայական,

  • հրատարակված կամ հրատարակման ընդունված գիտական աշխատությունների ցուցակ (դրանց առկայության դեպքում):

Ուշադրություն. Եթե դեռևս չեք ստացել դիպլոմը, ապա դիպլոմի փոխարեն պետք է վերբեռնել տեղեկանք` բուհն ավարտած լինելու վերաբերյալ, իսկ դիպլոմի հավելվածի փոխարեն` ակադեմիական տեղեկագիր բուհից` ամփոփիչ ՄՈԳ-ի (միջին որակական գնահատականի) պարտադիր նշումով:

Քննությունը/հարցազրույցը անցկացվելու է ըստ հարցաշարի:


Մագիստրատուրայի դիմում-հայտերի ընդունումը կատարվում է հետևյալ ժամկետներում.


Առկա անվճար համակարգ՝

   

մայիսի 22-ից հուլիսի 1-ը,

Առկա վճարովի համակարգ՝

 

մայիսի 22-ից օգոստոսի 20-ը,

Հեռավար վճարովի համակարգ՝

 

մայիսի 22-ից օգոստոսի 20-ը,

Հեռակա վճարովի համակարգ՝

 

մայիսի 22-ից հոկտեմբերի 8-ը:


ՀՀ, ք. Երևան, Մ. Բաղրամյանի պող. 24դ, ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն, 2-րդ հարկ

տեղեկատու հեռախոս՝ (010) 52 48 12, (060) 27 06 06:

Հատուկ կարգավիճակ ունեցող դիմորդների մասին այստեղ։


Ի գիտություն դիմորդների`

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի մագիստրանտները հնարավորություն ունեն մասնակցելու Կենտրոնում իրականացվող միջազգային փոխանակման ծրագրերին:

 

«Զբոսաշրջության կառավարում» և «Զբոսաշրջություն» մագիստրոսական ծրագրերով ուսանող մագիստրանտները ուսումնասիրում են «Amadeus» ծրագիրը (մանրամասները՝ այստեղ):


ՀՀ ԳԱԱ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2024-2025 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ


2024-2025 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ /ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ/ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

2024-2025 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ /ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ/ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ