Գլխավոր էջ

Դիմորդ

                            ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ
                                 ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԸ
             ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2018-2019 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
                                            ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅՈՒՄ

                 


Մասնագիտությունը

Տարեկան ուսման վարձը
(ՀՀ դրամ)


Հարցաշար
առկա
հեռակա
Պատմություն
350000
-
Միջազգային հարաբերություններ
450000
-
Հայոց լեզու և գրականություն
350000
-
Ընդհանուր և հայ լեզվաբանություն 350000 -
Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն
350000
-
Նեյրոֆիզիոլոգիա և տոքսինոլոգիա
350000
-
Հեռահաղորդակցություն
350000
-
Կիրառական սեյսմոլոգիա
300000
-
Երկրաբանություն*
300000
300000
Կիրառական մաթեմատիկա
350000
-
Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա
400000
350000
Արևելագիտություն
350000
-
Դեղագործական քիմիա
350000
-
Դեղագիտություն*
450000
-
Ընդհանուր մանկավարժություն (սոցիալական մանկավարժություն)*
350000
300000
Լրագրություն
350000
250000
Շրջակա միջավայրի գիտություններ
350000
-
Բնապահպանություն և բնօգտագործում
350000
-
Քաղաքագիտություն
400000
350000
Քաղաքական կառավարում և քաղաքական վերլուծություն (հանրային կառավարում)*
-
400000
Հոգեբանություն
350000
300000
Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)
400000
-
Կառավարում
450000
400000
Գործարար վարչարարություն /կառավարում/* 450000 400000
Զբոսաշրջության կառավարում*
-
400000

Զբոսաշրջություն*

-
400000
Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ
450000
400000
Մաքսային վարչարարություն
-
400000
Իրավագիտություն* 
550000
500000
Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն*
550000
500000
Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ
-
250000

 

Ուսման տևողությունը առկա ուսուցմամբ 2 տարի է, հեռակա ուսուցմամբ՝ 2,5 տարի:

*-ով նշված մասնագիտությունների համար ուսման տևողությունը առկա ուսուցմամբ 1,5 տարի է, իսկ հեռակա ուսուցմամբ՝ 2 տարի:

Կենտրոնի մագիստրատուրա մրցութային կարգով կարող են ընդունվել ՀՀ պետական և ըստ մասնագիտությունների հավատարմագրված ոչ պետական բուհերի բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում ունեցող անձինք:


Դիմելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

  • բարձրագույն կրթության դիպլոմ, ներդիր և դրանց պատճենները (2 օրինակ)
  • զինվորական գրքույկի կամ կցագրման վկայականի պատճեն
  • անձնագիր և դրա պատճենը (2 օրինակ)
  • 2 լուսանկար (3x4 չափի):
     

Փաստաթղթերը ներկայացնել անձամբ:
Ընդունելության փաստաթղթերի ձևակերպման և մրցույթի կազմակերպման համար յուրաքանչյուր դիմորդից գանձվում է 3000 ՀՀ դրամ:
Ընդունելության փաստաթղթերն առկա ուսուցման համար ընդունվում են միչև ս.թ. օգոստոսի 25-ը, հեռակա ուսուցման համար՝ հոկտեմբերի 15-ը:


Դիմել՝  ՀՀ , ք.Երևան, Մ. Բաղրամյան 24դ, ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, 2-րդ հարկ,
հեռախոս՝ (010) 52 48 12Ի
գիտություն
դիմորդների`

ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի մագիստրանտները կարող են մասնակցել Կենտրոնում իրականացվող փոխանակման ծրագրերին ըստ հետևյալ մասնագիտությունների`

 

1. «Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա» մասնագիտությամբ` Ֆրանսիայի Փոլ-Սաբատիեի համալսարան /Թուլուզ-3/
2. «Գործարար վարչարարություն (բիզնես կառավարում)», «Բնօգտագործում և բնապահպանություն» մասնագիտություններով` Իտալիայի` Տուշայի համալսարան:
3. «Արևելագիտություն» մասնագիտությամբ՝ Իտալիայի՝ Բոլոնիայի համալսարան

 

Կենտրոնը համագործակցում է նաև «Amadeus» ընկերության հետ: «Զբոսաշրջության կառավարում» և «Զբոսաշրջություն» մագիստրոսական ծրագրերով ուսանող մագիստրանտները ուսումնասիրում են «Amadeus» ծրագիրը (մանրամասները՝ այստեղ):

 


ՀՀ ԳԱԱ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՈՐՈՒՄ Է 2018-2019 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ

2018-2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ  ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ /ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ/ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ


2018-2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ  ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ I ՓՈՒԼԻ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ /ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ/ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ