Գլխավոր էջ

Մագիստրատուրա

ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային
կենտրոնը իրականացնում է մագիստրոսական
կրթություն հետևյալ մասնագիտությունների գծով

Առկա ուսուցում

Հեռակա ուսուցում

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

Քաղաքագիտություն

Քաղաքագիտություն

Հոգեբանություն

Հոգեբանություն

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

Հանրային կառավարում

Կառավարում

Կառավարում

Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ

Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ

Գործարար վարչարարություն /կառավարում/

Գործարար վարչարարություն /կառավարում/

Ընդհանուր մանկավարժություն
(սոցիալական մանկավարժություն)

Ընդհանուր մանկավարժություն
(սոցիալական մանկավարժություն)

Իրավագիտություն

Իրավագիտություն

Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն

Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն

Լրագրություն

Լրագրություն

Դեղագործական քիմիա

Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ

Դեղագիտություն

Մաքսային վարչարարություն

Պատմություն

Զբոսաշրջության կառավարում

Հայոց լեզու և գրականություն

Զբոսաշրջություն

Ընդհանուր և հայ լեզվաբանություն /նոր/

 
Արևելագիտություն


Կիրառական մաթեմատիկա

 

Հեռահաղորդակցություն

 

Միջազգային հարաբերություններ

 

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

 

Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն

 

Նեյրոֆիզիոլոգիա և տոքսինոլոգիա 

 

Երկրաբանություն

 

Կիրառական սեյսմոլոգիա

 

 


 

Դիմում


Դիմորդ

Կրեդիտային համակարգ


Ուսանողին