Գլխավոր էջ

«Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (բնապահպանություն)» կրթական ծրագրերի արդիականացում Հայաստանի և Վրաստանի համար

Ծրագրի հապավում՝ MENVIPRO

Ծրագրի համար
՝ 598232-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP

Ծրագրի տևողություն
՝ 2018-2021թթ.

Ծրագրի համակարգող՝
Տուշայի համալսարան, Իտալիա

Ծրագրի վեբկայք` www.menvipro.org
Ամառային դպրոցի վեբէջ`
https://www.summerschool.menvipro.org/


ԵՄ գործընկերներ՝


Հայաստան


Վրաստան

 • Վրաստանի համալսարան
Ծրագրի ամփոփում


Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է շրջակա միջավայրի պաշտպանության (բնապահպանության) ոլորտում բարելավել կրթական ծրագրերի որակը Հայաստանում և Վրաստանում, ապահովել առարկայական ծրագրերի բազմակողմանի արդիականացում՝ հիմք ընդունելով Բոլոնիայի և ԵՀԱ-ի (եվրոպական համալսարանների ասոցիացիա) Զալցբուրգյան սկզբունքները, ինչպես նաև եվրոպական լավագույն փորձը՝ ներառյալ կրթական տեխնոլոգիաների վերջին նորարարությունները: Ծրագիրը կարևորելու է հետբուհական կրթության և գիտահետազոտական գործունեության սերտ կապը՝ այդպիսով շրջանավարտներին զինելով նորագույն գիտելիքներով և գործնական հմտություններով: Համալսարան-հասարակություն-արդյունաբերություն կապերը նույնպես կխթանեն շրջանավարտների աշխատունակությունը:
Բնապահպանական կրթությունը կտրուկ արդիականացնելու նպատակով ծրագրի շրջանակներում ստեղծվելու է միջհամալսարանական կրթական և գիտահետազոտական եզակի լաբորատորիա, որտեղ կիրականացվեն ուսանողական, արտաքին շահառուների հետ համագործակցային տարբեր նախագծեր։ Բնապահպանության ոլորտում միջհամալսարանական կրթական և գիտահետազոտական լաբորատորիան ծրագրի հիմնական շոշափելի արդյունքներից է, որը տարիներ շարունակ սահմանելու է հետբուհական կրթության որակի չափանիշները: Ավելին՝ լաբորատորիան հասանելի կդարձնի ժամանակակից լաբորատորայի ենթակառուցվածքները և հնարավորություն կտա իրականացնելու տարբեր նախագծեր համալսարանների և արտաքին շահառուների միջև:

Ծրագրի գործառնական նպատակներից է նոր և արդիականացված առարկայական ծրագրերի մշակումը հավատարմագրման համար: Բոլոր գործընկեր համալսարաններում արդիականացվելու են հետևյալ առարկայական ծրագրերը՝

 • Շրջակա միջավայրի երկրաքիմիա
 • էկոլոգիական մոնիթորինգ և չափիչ սարքեր
 • Համալիր գեոէկոլոգիական քարտեզագրում
 • Տարածական տեղեկատվական ենթակառուցվածքներ և կառավարում
 • Լանդշաֆտի պլանավորում
 • Քաղաքային միջավայրի էկոլոգիա
 • Էկոթունաբանություն
 • Աշխարհագրական-տեղեկատվական համակարգեր (ԱՏՀ)
 • Էկոլոգիական ռիսկի գնահատում


Մշակվելու են հետևյալ նոր առարկայական ծրագրերը (յուրաքանչյուրը՝ 3 ECTS կրեդիտ)

 • Շրջակա միջավայրի ճառագայթային պաշտպանություն
 • Շրջակա միջավայրի վիճակագրություն
 • Շրջակա միջավայրի կիրառական հեռազննում
 • Ջրի որակի կառավարում
 • Սննդի անվտանգություն և պաշտպանություն


Շնորհանդեսներ


Ուսումնական այցի շնորհանդեսներ