Գլխավոր էջ

Հեռավար մագիստրոսական կրթություն

Հեռավար մագիստրոսական կրթություն՝ համատեղ դիպլոմի շնորհմամբ

Եթե ցանկանում եք դառնալ գործարար վարչարարության մասնագետ, ցանկանում եք հիմնել կամ զարգացնել սեփական բիզնեսը, սակայն դասերի հաճախելու ժամանակ չունեք, ապա այս կրթական ծրագիրը հենց ձեզ համար է:

«Գործարար վարչարարություն (կառավարում)» հեռավար մագիստրոսական կրթական ծրագիր

Ձևաչափը՝ հեռավար(տեսաձայնագրություններ, առցանց տեսակոնֆերանսներ, ֆորումներ, հանձնարարությունների առցանց կատարում և ներկայացում)

Հեռավար ուսուցումը համակարգված ուսուցման ձև է, երբ անմի­ջա­կան և ոչ անմիջական ուսուցման գործընթացը սովորողի և դասախոսի միջև իրա­կա­նաց­վում է հիմնականում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հեռահաղոր­դակ­ցու­թյան միջոց­նե­րով:
Հեռավար ուսուցման նպատակն է բարձրագույն մասնագիտական կրթական հաստատությունների սովորողներին հնարավորություն ընձեռել յուրացնելու հիմնական և լրացուցիչ մասնագիտական կրթական ծրագրեր՝ չհեռանալով բնակության վայրից:

Գնահատումը կատարվում է առցանց տեսակոնֆերանսներին, ֆորումներին մասնակցության, հանձնարարությունների առցանց կատարման, միջանկյալ և կիսամյակային քննությունների միջոցով: Կիսամյակային քննությունները անցկացվում են ոչ թե հեռավար ձևաչափով, այլ ուսանողի անմիջական մասնակցությամբ:

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ

«Կառավարում» մասնագիտության «Գործարար վարչարարություն (կառավարում)» հեռավար կրթական ծրագրով մագիստրատուրա կարող են դիմել պե­տա­կան և ըստ համապատասխան մասնագիտությունների հավատարմագրված՝ կրթական ծրագրեր իրականացնող ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտները (բա­կա­լավր, դիպ­լո­մավորված մաս­նա­գետ, մա­գիստ­րոս)։

Ընդունելության հարցազրույց

«Կառավարում» մասնագիտության «Գործարար վարչարարություն (կառավարում)» կրթական ծրագրով դի­մորդ­նե­րը հանձ­նում են ըն­դու­նե­լութ­յան մեկ բանավոր քննութ­յուն` հար­ցազ­րույցի ձևով, ո­րի ըն­թաց­քում ստուգ­վում են տնտե­սա­գի­տութ­յան հի­մունք­նե­րի իմա­ցութ­յու­նը, բիզ­նես-կողմ­նո­րո­շու­մը, լեզուների ի­մա­ցութ­յու­նը, ընդ­հա­նուր զարգացածության աստիճանը և մտահորիզոնը:

 

Հարցազրույցին մասնակցելու համար դիմումը տրվում է ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ տնօրենի կամ ՀՀ ՊԿԱ ռեկտորի անունով՝ կցելով համապատասխան փաստաթղթեր՝
 

1. բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի, մագիստրոսի դիպլոմի և դրա հավելվածի (միջուկի) պատճենները (օտարերկրյա պետություններում բարձրագույն կրթություն ստացածների  համար՝ փաստաթուղթ նրանց կրթության համարժեքության մասին)
2. ինքնակենսագրություն և 6 լուսանկար (3 x 4 սմ չափսի)
3. հրատարակված կամ հրատարակման ընդունված գիտական աշխատությունների ցուցակ (դրանց առկայության դեպքում)
4. անձը հաստատող փաստաթուղթ (Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար` անձնագիրը, նույնականացման քարտը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից ժամանակավորապես տրվող`անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթը կամ ժամանակավոր վկայականը)
5. արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական կամ համապատասխան տեղեկանք
6. փաստաթղթերն ընդունելու և ձևակերպելու համար սահմանված գումարը վճարելու վերաբերյալ անդորրագիրը


  • Դիմորդը փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ
  • Հեռավար ուսուցման ձևով մագիստրատուրայի փաստաթղթերի ընդունումը կատարվում է մինչև ս.թ. սեպտեմբերի 2-ը
  • Ընդունելության ծառայությունների համար դիմորդը վճարում է 5000 ՀՀ դրամ
  • Ընդունելության քննություններին մասնակցող աշխատող դիմորդներին անհրաժեշտության դեպքում տրվում է տեղե­կանք

 

Ուսման տևողությունը 2,5 տարի է

Տարեկան ուսման վարձը կազմում է 400 000 ՀՀ դրամ

 


Դասընթացների ցանկ


Ծրագրի վեբկայք՝
https://online.isec.am/

 
 
 

Դիմել՝


ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն        կամ         ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
հասցե՝ Երևան, Մ. Բաղրամյան 24դ, 2-րդ հարկ հասցե՝ Երևան , Կիևյան փ. 8
Հեռ.`( 374) 524812 Հեռ.`( 374) 10 269259, ( 374) 10 228934
Էլ. փոստ՝ info@isec.amfordep@isec.am Էլ. փոստ՝ info@paara.am , aspa.paara@gmail.com
Վեբկայք՝ www.isec.am Վեբկայք՝ www.paara.am