Գլխավոր էջ

Անվճար ուսուցում

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2023-2024 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ

 

 

Դասիչը

Մասնագիտությունը

061101.00.7

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

 

061101.03.7 Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

022801.00.7

Արևելագիտություն

 

022801.02.7 Թյուրքագիտություն

041301.00.7

 Կառավարում

 

041301.04.7 Գործարար վարչարարություն /կառավարում/

042101.00.7

Իրավագիտություն

 

 042101․01․7 Իրավագիտություն

031301.00.7

Հոգեբանություն

 

031301.06.7 Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա

031801.00.7

Միջազգային հարաբերություններ

 

031801.01.7 Միջազգային հարաբերություններ

052201.00.7

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

 

052201.01.7 Բնապահպանություն և բնօգտագործում

051101.00.7

Կենսաբանություն

 

051101.08.7 Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն

091601.00.7

091601.00.7 Ֆարմացիա

 

091601.02.7 Դեղագիտություն

 

Մագիստրատուրայի առկա ուսուցմամբ անվճար համակարգ ըստ մասնագիտությունների կարող են դիմել ՀՀ պետական և ըստ մասնագիտությունների հավատարմագրված ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում ունեցող անձինք, որոնք ավարտական աշխատանքի պաշտպանությունից և ամփոփիչ ատեստավորման քննությունից ստացել են 14 (20 բալանոց համակարգ) և բարձր միավորներ, իսկ ավարտական փաստաթղթի` դիպլոմի հավելվածում գրանցված առարկաների միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ-ը) կազմում է առնվազն 14:

 Մրցույթն անցկացվում է քննության ձևով` ըստ նախապես հրապարակված համապատասխան հարցաշարի (մանրամասները տես` ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ մագիստրատուրայի ընդունելության կարգում, կայք՝ www.isec.am):

*Մագիստրատուրա ընդունվելու համար դիմորդները փաստաթղթերը ներկայացնում են անձամբ (ներկայացնել նաև նշված փաստաթղթերի պատճենները) կամ առցանց դիմում են ներկայացնում հետևյալ հղմամբ` www.isec.am/online-admission-form/

 կցելով ստորև նշված սքանավորված փաստաթղթերը․

  • անձնագիր /նույնականացման քարտ,
  • բարձրագույն կրթության դիպլոմ և հավելված,
  • ՀՀ քաղաքացիները արտասահմանյան ԲՈՒՀ-ի դիպլոմ ներկայացնելու դեպքում դիպլոմի հետ պետք է ներկայացնի նաև «Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական կենտրոնից» տեղեկանք՝ դիպլոմի համարժեքության մասին
  • 3x4 չափի լուսանկար (2 հատ)
  • կցագրման վկայական  կամ զինվորական գրքույկ
  • հրատարակված գիտական հոդվածների ցանկ (առկայության դեպքում)

 

Անհրաժեշտության դեպքում ընդունող հանձնաժողովը դիմորդից կարող է պահանջել ներկայացնելու նաև փաստաթղթերի բնօրինակները։

 

Պետության կողմից ուսանողական նպասների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար), առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելության տեղերի մասին տեղեկատվություն կարելի է ստանալ  հետևյալ հղմամբ՝ https://www.isec.am/images/dimord/Table.pdf։

Դիմումներն ընդունվում են ս.թ. մայիսի 22-ից մինչև հունիսի 28-ը ներառյալ:

Երևան, Մ. Բաղրամյան 24դ, ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն,

9-րդ հարկ, 913 սենյակ, հեռախոս՝ 010524812, 060270606, 093252072: