Գլխավոր էջ

Անվճար ուսուցում

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2022-2023 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ  ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ

 

Դասիչը

Մասնագիտությունը

061101.00.7

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

 

061101.03.7 Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

022801.00.7

Արևելագիտություն

 

022801.02.7 Թյուրքագիտություն

041301.00.7

Կառավարում

 

041301.04.7 Գործարար վարչարարություն /կառավարում/

 

041301.17.7 Հանրային կառավարում

 

041301.25.7 Հանրային ֆինանսների կառավարում

056101.00.7

Մաթեմատիկա

 

056101.02.7 Կիրառական մաթեմատիկա

071403.00.7

Ռադիոտեխնիկա և կապ

 

071403.02.7 Հեռահաղորդակցություն

023201.00.7

Լեզվաբանություն

 

023201.11.7 Ընդհանուր և հայ լեզվաբանություն

031301.00.7

Հոգեբանություն

 

031301.08.7 Սոցիալական և քաղաքական հոգեբանություն

031801.00.7

Միջազգային հարաբերություններ

 

031801.01.7 Միջազգային հարաբերություններ

052201.00.7

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

 

052201.01.7 Բնապահպանություն և բնօգտագործում

041401.00.7

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

 

041401.01.7 Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

051101.00.7

Կենսաբանություն

 

051101.08.7 Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն

052101.00.7

Շրջակա միջավայրի գիտություններ

 

052101.01.7 Շրջակա միջավայրի գիտություններ

091601.00.7

091601.00.7 Ֆարմացիա

 

091601.02.7 Դեղագիտություն

054101.00.7

Երկրաբանություն

 

054101.01.7 Երկրաբանություն


Մագիստրատուրայի առկա ուսուցմամբ անվճար համակարգ ըստ մասնագիտությունների կարող են դիմել վերջին երեք տարվա ՀՀ պետական և ըստ մասնագիտությունների հավատարմագրված ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում ունեցող անձինք, որոնք ավարտական աշխատանքի պաշտպանությունից և ամփոփիչ ատեստավորման քննությունից ստացել են 13 (20 բալանոց համակարգ) և բարձր միավորներ, իսկ ավարտական փաստաթղթի` դիպլոմի հավելվածում գրանցված առարկաների միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ-ը) կազմում է առնվազն 13:

Մրցույթն անցկացվում է քննության ձևով` ըստ նախապես հրապարակված համապատասխան հարցաշարի (մանրամասները տես` ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ մագիստրատուրայի ընդունելության կարգում, կայք՝ www.isec.am):

*Մագիստրատուրա ընդունվելու համար դիմորդները փաստաթղթերը ներկայացնում են անձամբ (ներկայացնել նաև նշված փաստաթղթերի պատճենները) կամ առցանց դիմում են ներկայացնում հետևյալ հղմամբ` www.isec.am/online-admission-form
կցելով ստորև նշված սքանավորված փաստաթղթերը․

  • անձնագիր / նույնականացման քարտ,
  • բարձրագույն կրթության դիպլոմ և հավելված,

-  ՀՀ քաղաքացիները արտասահմանյան ԲՈՒՀ-ի դիպլոմ ներկայացնելու դեպքում դիպլոմի հետ պետք է ներկայացնի նաև «Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական կենտրոնից» տեղեկանք՝ դիպլոմի համարժեքության մասին

  • 3x4 չափսի լուսանկար,
  • կցագրման վկայական կամ զինվորական գրքույկ,
  • հրատարակված գիտական հոդվածների ցանկ (առկայության դեպքում)

Անհրաժեշտության դեպքում ընդունող հանձնաժողովը դիմորդից կարող է պահանջել ներկայացնելու նաև փաստաթղթերի բնօրինակները։

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար), առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելության տեղերի մասին տեղեկատվություն կարելի է ստանալ հետևյալ հղմամբ` https://www.isec.am/images/dimord/Table.pdf։

Դիմումներն ընդունվում են մինչև ս. թ. հունիսի 28-ը ներառյալ:

Երևան, Մ. Բաղրամյան 24դ, ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն, 2-րդ հարկ, 2-5 սենյակ, հեռախոս՝ 010524812; 093252072: