Main page

RA NAS International Scientific - Educational Center 
Director Albert Sargsyan’s Welcome Speech
      
   The National Academy of Sciences of the Republic of Armenia /NAS RA/ is a higher scientific institution, which consists of 38 research organizations and centers, including International Scientific - Educational Center /ISEC/.
    The International Scientific-Educational Center of NAS RA was founded in 1997 on the basis of PhD studies operating at Academy Presidium. ISEC's main objective is to prepare scientific brainpower, which is implemented through PhD Studies and Postdoctoral Studies, where NAS research organizations and centers serve as a basis.

    In 2004 the International Scientific-Educational Center of NAS RA also offered programs for master’s degree aiming to facilitate the transition from education to science. 
    Implementing master’s programme in the system of Academy was not only highly needed, but also very important for the use of rich scientific potential, preparing highly qualified staff and then recruiting research organization with highly qualified staff.
    The best scientists, academicians, correspondent members, PhDs and Doctors teach at Master Studies, while research is carried out in the appropriate research organization, which enables higher education to become flexible and orient to contemporary tasks, to make professional basis deeper.

Master Studies has been founded quite recently, but it can surely be said ISEC is an established institution playing an essential role in the activities of NAS RA.
NEWS
All news

[31-01-2015]
ՀՀ ԿԳՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն»-ի «Կրթության որակ և համապատասխանություն» երկրորդ վարկային ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի բարձրագույն կրթության նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ հեռավար կրթության ամփոփիչ սեմինարի շրջանակներում տեղի ունեցավ ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահության այցը ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ առցանց տեսակոնֆերանսների դահլիճ ՀՀ ԳԱԱ Պրեզիդենտ, ակադեմիկոս Ռադիկ Մարտիրոսյանի գլխավորությամբ:
Read more

[31-01-2015]
ՀՀ ԿԳՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն»-ի «Կրթության որակ և համապատասխանություն» երկրորդ վարկային ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի բարձրագույն կրթության նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ հեռավար կրթության ամփոփիչ սեմինարին հունվարի 30-ին ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի տնօրեն Ալբերտ Սարգսյանը և «ՀՀ փաստաբանական դպրոց» հիմնադրամի տնօրեն Սիմոն Բաբայանը ստորագրեցին փոխըմբռնման հուշագիր...
Read more

[30-01-2015]
ՀՀ ԿԳՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն»-ի «Կրթության որակ և համապատասխանություն» երկրորդ վարկային ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի բարձրագույն կրթության նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ, ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնը մեկնարկել է հեռավար դասընթացներ նախատեսված հասարակության լայն շերտերի համար և ս.թ. հունվարի 29-ին տեղի ունեցավ սեմինար - քննարկում գործարկված հեռավար դասընթացների ծրագրերի քննարկման նպատակով, որը տեղի ունեցավ առցանց տեսակոնֆերանսների նորաբաց դահլիճում:
Read more

[26-01-2015]
ՀՀ ԿԳՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն»-ի «Կրթության որակ և համապատասխանություն» երկրորդ վարկային ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի բարձրագույն կրթության նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ, ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնը հայտարարում է հեռավար դասընթացների երկրորդ փուլի մեկնարկի և հեռավար դասընթացների գործերի ընդունելության մասին:
Read more

[03-12-2014]
ISEC is announcing about the launch of Distance Learning Courses within the framework of the RA Ministry of Education and Science “Center for Education Projects”, the second loan programme of “Education Quality Assurance and Relevance” funded by the “Armenia Higher Education Competitive Innovation Fund”. The courses are starting from December 15th 2014 with the duration of 5 weeks.

Please, hurry up to register before December 14th following the link of ISEC web site or http://vle.sci.am/moodle/index.php.

Read more

[11-11-2014]
Within the framework of the Tempus VERITAS “Structural Development of the Third Cycle Based on Salzburg Principles” a workshop on the development of the road-maps of Higher Educational Institutions was organized on November 3-5, 2014 at the University of Heidelberg, Germany.
Read more

[14-11-2014]
Read more

[31-10-2014]
This is to inform you that the representatives of the French Embassy in Armenia are going to introduce ISEC NAS RA students “Campus France” international exchange programmes in English language on November 12th, at 14:00 in the hall of the building of the Institute of History NAS RA (1st floor).
Read more

[22-10-2014]
From 15 to 19 September 2014 the working team of ISEC NAS RA paid a working visit to the University of Parma, Italy. RA NAS ISEC members visited the Information Engineering Department of the University, where the participants were presented the history of distance learning at the University of Parma and the role of Information Engineering Department in distance learning.
Read more

[20-10-2014]
The British Council Armenia has initiated an exclusive IELTS training for English language teachers from October 10-13th in Russian –Armenian (Slavonic) University. English language lecturers from ISEC NAS RA participated in а three-day training and got a certificate upon the completion.
Read more

[09-10-2014]
116 Erasmus Mundus Joint Master Degrees will be offering scholarships for courses starting in the academic year 2015-2016, funded under the Erasmus+ programme.
Applicants should contact the consortium offering the Masters Course for more information on courses...
Read more

[09-10-2014]
Erasmus+ General Call for Proposals is published.
The deadlines specific to the international higher education dimension of the programme are...
Read more

Main page|About us|Magistracy|Graduate school|International Relations|Research groups|Library|The entrant|Contacts

International Scientific - Educational Center of NAS RA
All rights reserved © 2014