Գլխավոր էջ

Հեռակա ընդունելության մասնագիտական քննությունների ժամանակացույց

ՀՀ ԳԱԱ հեռակա ասպիրանտուրայի 2017-2018 թթ.

ընդունելության մասնագիտական քննությունների

ժամանակացույց

Հ/Հ Գիտական հաստատություն Մասնագիտություն Դասիչ

Քննության
օրը, ժամը

1. 2. 3. 4. 5.
1. Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների  ինստիտուտ  Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի
մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում
Ե.13.04 02.11.17
ժ. 1000
Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ Ե.13.05 02.11.17
ժ. 1000


2.

Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ
Կոնդեսացված վիճակի ֆիզիկա Ա.04.07 07.11.17
ժ. 1000
Լազերային  ֆիզիկա Ա.04.21 07.11.17
ժ. 1000
3. Ընդհանուր և անօրգնաական քիմիայի ինստիտուտ Անօրգանական նյութերի տեխնոլոգիա
Ե.17.01 08.11.17
ժ. 1100
Անօրգանական քիմիա
Բ.00.01 07.11.17
ժ. 1100
 4. Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ Ֆիզիկական քիմիա
Բ.00.04 03.11.17
ժ. 1000
5. Բուսաբանության  ինստիտուտ Բուսաբանություն, սնկաբանություն, էկոլոգիա Գ.00.05 06.11.17
ժ. 1300
 6. Հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտ Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա
Գ.00.07 08.11.17
ժ. 1100
7. Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա Գ.00.09 08.11.17
ժ. 1100
8.  ՞Հայկենսատեխնոլոգիա՞ ԳԱԿ Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա Գ.00.07 07.11.17
ժ. 1500

9.
Պատմության ինստիտուտ  Հայոց պատմություն Է.00.01 03.11.17
ժ. 1100
 
Համաշխ. պատմություն, միջազգ. հարաբերություններ Է.00.02
Պատմագրություն,աղբյուրագիտություն
Է.00.05
10. Արևելագիտության ինստիտուտ  Համաշխարհային պատմություն. միջազգ. հարաբերություններ
Է.00.02 07.11.17
ժ. 1400
11. Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Հնագիտություն Է.00.03 07.11.17
ժ. 1400
Ազգագրություն (ազգաբանություն) Է.00.04
Բանահյուսություն Ժ.01.05
12.   Լեզվի ինստիտուտ  Հայոց լեզու Ժ.02.01 02.11.17
ժ. 1200
Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն Ժ.02.02
13.  Գրականության ինստիտուտ Հայ դասական գրականություն Ժ.01.01 08.11.17
ժ. 1400
Արտասահմանյան գրականություն Ժ.01.07 08.11.17
ժ. 1200
 14.  Արվեստի ինստիտուտ Կերպարվեստ, դեկորատիվ և կիրառական արվեստ,դիզայն ԺԷ.00.03 06.11.17
ժ. 1300
Երաժշտական արվեստ ԺԷ.00.02
Ճարտարապետություն ԺԸ.00.01
 15.  Տնտեսագիտության ինստիտուտ
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում Ը.00.02 03.11.17
ժ. 1100
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում Ը.00.03 03.11.17
ժ. 1000
 16. Փիլիսոփայության,սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ
Սոց հետազոտութ. մեթոդաբանություն, տնտեսություններ, սոց. տեխնոլ. և գործընթաց. ԻԲ.00.01 07.11.17
ժ. 1400
Փիլիսոփայություն Թ.00.01 03.11.17
ժ. 1400
Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ, միջ. հարաբ. ԻԳ.00.02 06.11.17
ժ. 1400
17. Հայոց ցեղասպանության. թանգարան - ինստիտուտ Հայոց պատմություն Է.00.01 04.11.17
ժ. 1200
18. Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն Հայոց պատմություն Է.00.01 06.11.17
ժ. 1200
Ազգագրություն (ազգաբանություն) Է.00.04 03.11.17
ժ. 1400