Գլխավոր էջ

Էրազմուս +. ասպիրանտները ներկայացնում են հաշվետվություններ

Հունիսի 27, 2018

Ս.թ. հունիսի 18-ին ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետա­զոտու­թյունների կենտրոնի մեծ դահլիճում տեղի է ունեցել գիտխորհրդի ընդլայնված նիստ: Նիս­­­տի ընթացքում ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի «Բնապահպանություն և բնօգտագործում» ամ­բիոնի ասպիրանտները ներկայացրել են ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի «Բնապահպանություն և բնօգտագործում» ամբիոնի և Իտալիայի Տուշայի համալսարանի միջև իրականացված Erasmus+ KA107 շարժունության ծրագրի շրջանակներում Իտալիայի Տուշայի համալսարան կատարած այցի, եռամսյա հետազոտական աշխատանքների արդ­յունքների և ձեռք բերված պայմնավորվա­ծությունների վերաբերյալ ելույթներ: Erasmus+ KA107 ծրագիրն այս տարի աննախադեպ էր այն առումով, որ ասպիրանտները իրենց նմուշները տեղափոխել էին Տուշայի համալսարանի գիտահետազոտական լաբորատորիաներ, և չնայած ծրագրով նախատեսված չէին ֆինանսական միջոցներ՝ իտալացի գործընկերների շնորհիվ փորձարկումներն իրականացվել է համալսարանի բյուջետային միջոցների հաշվին: Վերոնշյալ ծրագրի շրջանակներում ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի «Բնապահպանություն և բնօգտագործում» ամբիոնի ասպիրանտ և ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազո­տու­թյունների կենտրոնի Սննդի շղթայի ռիսկերի գնահատման տեղեկատվական վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Լիանա Սիրեյանը ասպիրանտների փոխանակման ծրագրով ս.թ. փետրվարի 21-ից մինչև մայիսի 15-ը գտնվել է Տուշայի համալսարանում (Իտալիա): Այցի ընթացքում Լ. Սիրեյանը իրականացրել է ասպիրանտական աշխատանքի հետազոտական մասի իրականացում «Բջջային ու մոլեկուլային սնուցման» լաբորատորիայում (Laboratory of Cellular and Molecular Nutrition): Լաբորատորիայի ղեկավար պրոֆեսոր Ն. Մերեն­դինոյի հետ քննարկվել են ֆունկցիոնալ սննդամթերքի արտադրության տեխնոլո­գիաների մշակման, զարգացման, մթերքի հակաօքսիդանտային ակտիվության որոշման ժա­մա­նա­կակից եղանակներն ու զարգացման միտումները: Վերոնշյալ լաբորատորիայում ժամանակակից մեթոդներով ուսումնասիրվել են հայկական ծագում ունեցող տարբեր տեսակի հատիկային կուլտուրաների, ինչպես նաև հայկական մեղրի հակաօքսիդանտային ակտիվությունը և ֆենոլների ընդհանուր պարունակությունը։ Եռամսյա հետազոտական ծրագրի շրջանակնե­րում Իտալիայում Լ.Սիրեյանը հանդիպել է խմորման լավագույն մասնագետներից մեկի՝ Կարլո Նեսլերի հետ: Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Ֆունկցիոնալ թթխմորի ստացման մեթոդները, Ֆունկցիոնալ սննդամթերքի, մասնավորապես հացի արտադրության ժամանակակից տեխնոլոգիաները: Հայաստանից տար­ված հատիկային կուլտուրայի հետազոտության արդ­յունք­ների, քննարկումների և ձեռք բերված գիտելիքի ու փորձի արդյունքում նույն հատի­կային կուլտուրաներից ստացված ալյուրից պատրաստվել է ֆունկցիոնալ հաց և «Բջջա­­յին ու մոլեկուլային սնուցման» լաբորատորիայում որոշվել է հակաօքսի­դան­տային ակտիվությունը և ֆենոլների ընդհանուր պարունակությունը։ Տուշայի համալ­սա­րանի «Բջջա­յին ու մոլեկուլային սնուցման» լաբորատորիայի աշխա­տակիցների հետ ձեռք է բերվել պայմանավոր­վա­ծություն` ուղղված ֆունկ­ցիոնալ սննդամթերքի ար­տադրության ոլորտում գիտական համատեղ նախագծե­րի մշակմանը, իրականաց­մանը և համատեղ հոդվածների հրապարակմանը: Լ.Սիրեյանը Տուշայի համալսարանում մասնակցել է պրոֆեսոր Ն. Մերեն­դինոյի դասավանդած «Սննդագիտություն», «Դիետետիկա և ֆունկցիոնալ սնունդ», պրո­­ֆեսոր Ֆ. Ալբիսինիի դասավանդած «Գլոբալ ագրոպարենային իրավունք», ինպես նաև իտա­լե­րենի դասընթացներին: Նիստի ընթացքում Շրջակա միջավայրի երկրաքիմիայի բաժնի ասպիրանտ Գայանե Մելքոնյանի կողմից ներկայացվել է Տուշայի համալսարանի Կենսաբա­նական, ագրոպարենային և անտառային համակարգերի նորարարության դե­պարտա­մենտի (DIBAF) Գյուղատնտեսական քիմիկատների հետազոտման լաբորատորիայում ICP OES սպեկտրաչափով (ՕՊՏԻՄԱ 8000DV, Perkin Elmer) աշխատելու և տվյալ սարքով տարբեր միջավայրերում քիմիական տարրերի պարունակությունների որոշմանն ուղղված աշխատանքների ամփոփ նկարագիրը: Ծրագրի ընթացքում արտալաբորատոր վերահսկողության համար վերոնշյալ սարքով տարրալուծվել են Հայաստանից տարված հողային տասը նմուշներ՝ սնդիկի պարունակությունների որոշման նպատակով: Եռամսյա հետազոտական աշխատան­քի ընթացքում իրականացվել է նաև հողի որակական հատկանիշների գնահատմանն ուղղված ֆիզիկաքիմիական բնութագրերի որոշման մեթոդների ծանոթացում՝ ներառյալ CaCo3 որոշում կալցիոմետրիայի ASTIS մեթոդով, հողի մանրէաբանական կազմի որոշում FAME մեթոդով, հողի կազմվածքի որոշում և OxiTop սարքի կիրառմամբ հողերի կլանման ( ռեսպիրացիոն ) ակտիվության որոշում: Քննարկվեցին նաև իտալացի գործընկերների հետ ձեռք բերված համաձայնու­թյունները, նախանշված համագործակցությունները և համատեղ հրատարակումների վերաբերյալ պայմանավորվածությունները: Հանդիպման ավարտին ամբիոնի վարիչ պրոֆ. Սաղաթելյանը շնորհակալություն հայտնեց ծրագրի պատասխանատուներին, Իտալիայի գործընկերներին, ինչպես նաև ասպիրատներին՝ գերազանց աշխատանքի համար: