Գլխավոր էջ

27 Մայ

Հայտարարություն

Մայիսի 27, 2021

ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնը հայտարարում է 2021-2022 ուստարվա առկա  ուսուցմամբ (անվճար) մագիստրատուրայի  ընդունելություն հետևյալ մասնագիտություններով

Մագիստրատուրայի առկա ուսուցմամբ անվճար համակարգ ըստ մասնագիտությունների կարող են դիմել միայն ընթացիկ տարվա ՀՀ պետական և ըստ մասնագիտությունների հավատարմագրված ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում ունեցող անձինք, որոնք ավարտական աշխատանքի պաշտպանությունից և ամփոփիչ ատեստավորման քննությունից     ստացել են   13      /20 բալանոց համակարգ/ և բարձր միավորներ, իսկ ավարտական փաստաթղթի` դիպլոմի հավելվածում գրանցված առարկաների միջին որակական գնահատականը /ՄՈԳ-ը/ կազմում է առնվազն 13:

Մրցույթն անցկացվում է քննության ձևով` ըստ նախապես հրապարակված համապատասխան հարցաշարի (մանրամասները տես` ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ մագիստրատուրայի ընդունելության կարգում, կայք՝ www.isec.am):

  • Դիմորդները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
  • դիմում ԳԱԱ ԳԿՄԿ տնօրենի անունով՝ նշելով ընտրած մասնագիտությունը
  • բարձրագույն կրթության դիպլոմ, դիպլոմի ներդիր և  պատճեններ,
  • զինվորական կցագրման վկայականի բնագիր և պատճեն
  • անձնագիր կամ նույնականացման քարտի պատճեն
  • երեք լուսանկար (3x4 չափի)
  • հրատարակված կամ հրատարակման ընդունված գիտական աշխատությունների ցուցակ  /դրանց առկայության դեպքում/


Փաստաթղթերը դիմորդը ներկայացնում է անձամբ:

Դիմումները ընդունվում են մինչև ս/թ  հունիսի 25-ը ներառյալ:

Երևան, Մ. Բաղրամյան 24դ, ՀՀ ԳԱԱ  գիտակրթական միջազգային կենտրոն, 9-րդ հարկ, 913 սենյակ, հեռախոս՝   524812․ 093252072