Գլխավոր էջ

16 Փտր

Հայտարարություն

Փետրվարի 16, 2021

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է մրցույթային հանձնաժողովի

2021 թվականի «փետրվարի» «12» N1 որոշմամբ

Ընթացակարգի ծածկագիրը` ԳԱԱԳԿՄԿ -
21/03

 

Պատվիրատուն` «ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն» հիմնարկը, որը գտնվում է ք. Երևան, 24դ, Մ. Բաղրամյան հասցեով, հայտարարում է գնանշման հարցում, որն իրականացվում է մեկ փուլով:

Ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել Չափիչ սարքի մատակարարման պայմանագիր (այսուհետ` պայմանագիր) "Modernization of Environment Protection Studies Programmes for Armenia and Georgia" no. 598232-EPP-1-20I8-I-ITEPPKA2-CBHE-JP ծածկագրով Erasmus+ կարողությունների զարգացման ծրագրի շրջանակներում, որըն ազատված է ԱԱՀ-ից և մաքսային հարկից:

Ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող որակավորման չափանիշներն ու այդ չափանիշների գնահատման համար ներկայացվելիք փաստաթղթերը սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է հրավերի պահանջներին բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Ընթացակարգի հրավերը թղթային ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված` 7-րդ օրը ժամը 16-00-ն։ Ընդ որում, թղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում։ Պատվիրատուն ապահովում է թղթային ձևով հրավերի տրամադրումն անվճար այդպիսի պահանջ ստանալուն հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը։

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի` սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքը։

Ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնելք. Երևան, Աբովյան 68 հասցեով՝ «ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում տեղակայված ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ «Բնապահպանության և բնօգտագործման ամբիոն», փաստաթղթային ձևով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 7-րդ օրվա ժամը 16-00-ն: Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա ք. Երևան, Աբովյան 68 հասցեով՝ «ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում տեղակայված ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ «Բնապահպանության և բնօգտագործման ամբիոն», 2021թ. փետրվարի 23-ին ժամը 16-00-ին։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել `

Հեռախոս 055-240-742, 091-143-506

Էլ. փոստ gevorg.tepanosyan@cens.am

Պատվիրատու «ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն» հիմնարկ

Չափիչ սարքի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված մրցույթի հրավերի ամբողջական փաթեթը հրապարակված է ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ պաշտոնական վեբկայքում՝ www.isec.am


Մանրամասները՝ տես կից ֆայլում